กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นกองทุนที่สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา มี 2 ลักษณะ ดังนี้

  1. กยศ.ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  2. นิสิตผู้ประสงค์กู้ยืมต้องมีรายได้ครอบครัว ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี สามารถยื่นกู้ได้ทั้งค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ เดือนละ 3,000 บาท สามารถเริ่มยื่นกู้ยืมได้ทุกชั้นปี
  3.  
  4. กยศ.ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
  5. นิสิตผู้ประสงค์กู้ยืมต้องศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก (ตามที่กองทุนฯกำหนด) การยื่นกู้ยืมลักษณะนี้ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว แต่หากมีรายได้ครอบครัวเกิน 360,000 บาทต่อปี จะสามารถยื่นกู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น สามารถเริ่มยื่นกู้ยืมได้ทุกชั้นปี

วงเงินในการกู้ยืมค่าเล่าเรียน

การกู้ยืมทั้ง 2 ลักษณะ สามารถยื่นกู้ได้ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ

  1. หากเป็นภาคปกติ สามารถกู้ค่าเล่าเรียนได้เต็มจำนวน (ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจริง)
  2. หากเป็นภาคพิเศษ หรือหลักสูตรนานาชาติ จะมีวงเงินกู้อยู่ที่ 60,000 บาท 70,000 บาท ต่อปีการศึกษา หรือวงเงินอื่นตามที่กองทุนฯ กำหนดไว้ โดยพิจารณาตามสาขาวิชาที่นิสิตศึกษาอยู่

*** นิสิตที่ยื่นกู้เป็นรายใหม่ของมหาวิทยาลัย ต้องเริ่มยื่นความประสงค์กู้ยืมตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษานั้นๆ และนิสิตสามารถยื่นกู้ต่อเนื่องได้จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

สถานที่ให้บริการ

หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้น 3 อาคารระพี สาคริก กองกิจการนิสิต
โทร 0-2118-0176
ดูรายละเอียดที่ https://sa.ku.ac.th
Facebook กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน