ทุนธรรมนิติ ประดิษฐ์ เปรมโยธิน

ทุนธรรมนิติ ประดิษฐ์ เปรมโยธิน

ระดับ

:

ปริญญาตรี

ประเภท

:

สมัครรับทุนปีต่อปี

มูลค่าทุน/ปี

:

20,000 บาท

คุณสมบัติของผู้รับทุน

:

  1. 1. เป็นนิสิตในระดับปริญญาตรี

  2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 - 4 สาขาบัญชีบัณฑิตและสาขานิติศาสตร์บัณฑิต

  3. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และสถานภ่พเป็นนิสิตปกติ

  4. เป็นนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

  5. เป็นผู้มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร

  6. ไม่อยู่ระหว่างการได้รับจัดสรรทุนในปะเภทอื่นๆ ในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาเดียวกัน หรือได้รับทุนต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอกนอกอื่นๆ ซึ่งถือเป็นการขอรับทุนการศึกษาซ้ำซ้อน

เกณฑ์ในการคัดเลือก

:

ทางมูลนิธิเป็นผู้คัดเลือกและสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

:

กรอกใบสมัครทุนส่วนกลาง ช่วงเวลาการรับสมัคร
ประมาณเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม

ติดต่อสอบถาม

:

หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต ชั้น 3 อาคารระพีสาคริก เพจทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1180175

ประกาศเมื่อ: 25 มิถุนายน 2563