ทุนการศึกษาบริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด

ทุนการศึกษาบริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด

ระดับ

:

ปริญญาตรี

ประเภท

:

ต่อเนื่อง

มูลค่าทุน/ปี

:

40,000 บาท

คุณสมบัติของผู้รับทุน

:

  1. เป็นนิสิต ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษาที่รับสมัคร

  2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

  3. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์

  4. มีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือต้องโทษในคดีใดๆ

เกณฑ์ในการคัดเลือก

:

พิจารณาจากใบสมัครของผู้รับทุนฯ

วิธีการสมัคร

:

กรอกใบสมัครของบริษัท ช่วงเวลาการรับสมัคร
ประมาณเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

ติดต่อสอบถาม

:

หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต ชั้น 3 อาคารระพีสาคริก เพจทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1180175

ประกาศเมื่อ: 25 มิถุนายน 2563