ทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย

ระดับ

:

ปริญญาตรี

ประเภท

:

 

มูลค่าทุน/ปี

:

15,000 บาท

คุณสมบัติของผู้รับทุน

:

  1. เป็นนิสิต ชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษาที่รับสมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป

  2. มีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ไม่เคยต้องโทษ หรือคดีใดๆ

  3. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์

  4. มีความเป็นผู้นำสูง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

  5. ใช้สิทธิในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ

เกณฑ์ในการคัดเลือก

:

พิจารณาจากใบสมัครและสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

:

กรอกใบสมัครของมูลนิธิ ช่วงเวลาการรับสมัคร
ประมาณเดือนสิงหาคม - กันยายน

ติดต่อสอบถาม

:

หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต ชั้น 3 อาคารระพีสาคริก เพจทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1180175

ประกาศเมื่อ: 25 มิถุนายน 2563