ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม

ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม

ระดับ

:

ปริญญาตรี

ประเภท

:

สมัครรับทุนปีต่อปี

มูลค่าทุน/ปี

:

8,000 บาท

คุณสมบัติของผู้รับทุน

:

  1. เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี

  2. ขาดแคลนทุนทรัพย์

  3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ในทุกสาขาวิชา

  4. เป็นผู้มีจริยธรรมและไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย

  5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดอยู่แล้ว

เกณฑ์ในการคัดเลือก

:

ทางมูลนิธิเป็นผู้คัดเลือกและสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

:

กรอกใบสมัครของมูลนิธิ ช่วงเวลาการรับสมัคร
ประมาณเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม

ติดต่อสอบถาม

:

หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต ชั้น 3 อาคารระพีสาคริก เพจทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1180175

ประกาศเมื่อ: 25 มิถุนายน 2563