ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

ระดับ

:

ปริญญาตรี

ประเภท

:

ต่อเนื่อง

มูลค่าทุน/ปี

:

15,000 บาท

คุณสมบัติของผู้รับทุน

:

 1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่กำหนดชั้นปีและสาขาวิชา

 2. ฐานะยากจน หรือขาดแคลนทุนทรัพย์

 3. ผลการเรียนตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป

 4. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย

 5. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากที่อื่น ในขณะที่รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

 6. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกู้จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) หรือทุนต่อเนื่องจากหน่วยงานใดๆ

เกณฑ์ในการคัดเลือก

:

 1. ได้จากระดับมัธยม (ทุนต่อเนื่อง)

 2. มหาวิทาลัยรับสมัคร (ทุนใหม่)

 3. มูลนิธิคัดเลือกเอง

วิธีการสมัคร

:

 1. ส่งใบสมัครทุนต่อเนื่อง (ทุนต่อเนื่อง)

 2. กรอกใบสมัครของทางมูลนิธิ (ทุนใหม่)

ช่วงเวลาการรับสมัคร
ประมาณเดือนพฤศจิกายน - มกราคม

ติดต่อสอบถาม

:

หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต ชั้น 3 อาคารระพีสาคริก เพจทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1180175

หรือที่  เว็บไซต์ของมูลนิธิ

ประกาศเมื่อ: 25 มิถุนายน 2563