ทุนมูลนิธิทางสู่ฝันปั้นคนเก่ง

ทุนมูลนิธิทางสู่ฝันปั้นคนเก่ง

ระดับ

:

ปริญญาตรี

ประเภท

:

ต่อเนื่อง

มูลค่าทุน/ปี

:

ค่าเทอม ค่าครองชีพ ค่าที่พัก

คุณสมบัติของผู้รับทุน

:

  1. สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

  2. อายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์

  3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ

  4. สาขาที่ได้รับทุน ได้แก่ แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ รัฐศาสตร์ เกษตร ครุศาสตร์ (ครู) เศรษฐศาสตร์

  5. ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้ครอบครัวต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี หรือเป็นผู้อยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่างๆ

  6. เป็นผู้มีความประพฤติดี 

  7. ผู้รับทุนต้องรักาเกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ทุกปีการศึกษา

เกณฑ์ในการคัดเลือก

:

ทางมูลนิธิเป็นผู้คัดเลือกและสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

:

กรอกใบสมัครของมูลนิธิ ช่วงเวลาการรับสมัคร
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม

ติดต่อสอบถาม

:

หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต ชั้น 3 อาคารระพีสาคริก เพจทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1180175

หรือที่  เพจมูลนิธิทางสู่ฝันปั้นคนเก่ง

ประกาศเมื่อ: 25 มิถุนายน 2563