ทุนบริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง

ทุนบริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง

ระดับ

:

ปริญญาตรี

ประเภท

:

ต่อเนื่อง

มูลค่าทุน/ปี

:

30,000 บาท

คุณสมบัติของผู้รับทุน

:

  1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - 4

  2. กำลังศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และจะต้องเป็นนิสิตในภาคปกติเท่านั้น

  3. เป็นผู้มีความประพฤติดี

  4. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

  5. ผลการเรียนอยู่ในระดับที่สามารถจะศึกษาจนจบปริญญาตรีได้

  6. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เกณฑ์ในการคัดเลือก

:

คณะคัดเลือกเบื้องต้นและมหาวิทยาลัยคัดเลือกส่งรายชื่อ
ไปทางบริษัท

วิธีการสมัคร

:

กรอกใบสมัครที่คณะ

ติดต่อสอบถาม

:

คณะที่นิสิตศึกษา

ประกาศเมื่อ: 25 มิถุนายน 2563