ทุนบริษัทบุญรอดพัฒนานิสิตนักศึกษา

ทุนบริษัทบุญรอดพัฒนานิสิตนักศึกษา

ระดับ

:

ปริญญาตรี

ประเภท

:

สมัครรับทุนปีต่อปี

มูลค่าทุน/ปี

:

25,000 บาท

คุณสมบัติของผู้รับทุน

:

  1. ศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3 

  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.30

  3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา

  4. มีความประพฤติดี เป็นผู้มีจริยธรรม และไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย

  5. สามารถเข้าร่วม/ช่วยเหลือกิจกรรมของบริษัทได้ตามที่กำหนด มิฉะนั้นจะขอพิจารณาระงับทุนการศึกษา

เกณฑ์ในการคัดเลือก

:

หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต คัดเลือกนิสิตเบื้องต้น 
บริษัทจะสัมภาษณ์เอง
สัมภาษณ์และคัดเลือก

วิธีการสมัคร

:

กรอกใบสมัครทุนส่วนกลาง

ติดต่อสอบถาม

:

หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต ชั้น 3 อาคารระพีสาคริก เพจทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1180175

ประกาศเมื่อ: 25 มิถุนายน 2563