ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ (ส่งน้องเรียนจบ)

ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ (ส่งน้องเรียนจบ)

ระดับ

:

ปริญญาตรี

ประเภท

:

ต่อเนื่อง

มูลค่าทุน/ปี

:

30,000 บาท

คุณสมบัติของผู้รับทุน

:

  1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

  2. กำลังศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร บริหารธุรกิจ สิ่งแวดล้อม จิตวิทยา สาธารณสุขศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  3. ผลการเรียนเฉลี่ย 3.15 ขึ้นไป

  4. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

  5. เป็นผู้มีความประพฤติดี

เกณฑ์ในการคัดเลือก

:

มูลนิธัดเลือกเอง

วิธีการสมัคร

:

กรอกใบสมัครของทางมูลนิธิ 

ติดต่อสอบถาม

:

หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต ชั้น 3 อาคารระพีสาคริก เพจทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1180175

ประกาศเมื่อ: 25 มิถุนายน 2563