ทุน 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน

ทุน 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน

ระดับ

:

ปริญญาตรี

ประเภท

:

สมัครรับทุนปีต่อปี

มูลค่าทุน/ปี

:

20,000 บาท

คุณสมบัติของผู้รับทุน

:

  1. เป็นนิสิต ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 หรือชั้นปีที่ 3

  2. มีความตั้งใจในการสึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติดี มีจิตอาสา และเป็นแบบอย่างที่ดี

  3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

เกณฑ์ในการคัดเลือก

:

สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้คัดเลือกผู้รับทุน

วิธีการสมัคร

:

-

ติดต่อสอบถาม

:

หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต ชั้น 3 อาคารระพีสาคริก เพจทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1180175

ประกาศเมื่อ: 12 พฤษภาคม 2563