ทุนภูมิพล

ทุนภูมิพล

ระดับ

:

ปริญญาตรี

ประเภท

:

สมัครรับทุนปีต่อปี

มูลค่าทุน/ปี

:

15,000 บาท

คุณสมบัติของผู้รับทุน

:

  1. เป็นนิสิตที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในชั้นปีที่ 2 ของคณะที่มีหลักสูตรการศึกษา 4 ปี และชั้นปีที่ 3 ของคณะที่มีหลักสูตรการศึกษา 5 ปีขึ้นไป

  2. ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่การเป็นนิสิตตัวอย่าง ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนและไม่เคยต้องโทษทางวินัยนิสิตใดๆ

เกณฑ์ในการคัดเลือก

:

ทางคณะจะดำเนินคัดเลือกจากคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด 5 อันดับ

วิธีการสมัคร

:

-

ติดต่อสอบถาม

:

หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต ชั้น 3 อาคารระพีสาคริก เพจทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1180175

ประกาศเมื่อ: 12 พฤษภาคม 2563