หลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Programs in English

Kasetsart University (Bangkhen Campus)

Bachelor's Degree

Program Name International Program English Program
Tropical Agriculture
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
Program Name International Program English Program
Marketing
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
Business Administration
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   
 
Program Name International Program English Program
Communicative Thai Language for Foreigners
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
Integrated tourism Management
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
Program name International Program English Program
Economics
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Entrepreneurial Economics
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
Program name International Program English Program
Integrated Chemistry
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
Bioscience and Technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
Polymer Science & Technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
Program Name International Program English Program
Aerospace Engineering (Double degree)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ และสาขาบริหารธุรกิจ
  Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Mechanical Engineering
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
Electrical Engineering
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Electrical-Mechanical Manufacturing Engineering
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
Industrial Engineering
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Environmental Engineering
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Software and Knowledge Engineering
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
Program Name International Program English Program
Agro-Industrial Innovation and Technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

Master's Degree

 
Program Name International Program English Program
Tropical Agriculture
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
Development Communication
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
Program Name International Program English Program
Business Administration
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
  Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
Program Name International Program English Program
Fisheries Science and Technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
Program Name International Program English Program
Tropical Forestry
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
Program Name International Program English Program
Industrial Engineering
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
Engineering Management
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการวิศวกรรม
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
Information and Communication Technology for Embedded Systems
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
Sustainable Environmental and Resources Engineering
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
Program Name International Program English Program
Agricultural and Resource Economics
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
Program Name International Program English Program
Bio-Veterinary Science
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
Program Name International Program English Program
Food Science
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

Doctoral Degree

 
Program Name International Program English Program
Tropical Agriculture
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
Program Name International Program English Program
Fisheries Science and Technology
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
Program Name International Program English Program
English for International Communication
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
Program Name International Program English Program
Bioscience
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
Program Name International Program English Program
Industrial Engineering
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
Program Name International Program English Program
Science Education
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
  Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
Program Name หลักสูตรปกติ English Program
Agricultural and Resource Economics
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
Program Name International program English Program
Bio-Veterinary Science
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
Program Name International Program English Program
Biotechnology
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

Kasetsart University (Kamphaeng Saen Campus)

Master's Degree

 
Program Name International Program English Program
Agricultural Research and Development
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและพัฒนาการเกษตร
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
Program Name International Program English Program
Sport Management
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬา
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

Doctoral Degree

 
Program Name International Program English Program
Agricultural Sciences
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
Program Name International Program English Program
Sport Management
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์