โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

คณะที่เปิดสอน

หลักสูตรในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในปัจจุบันประกอบด้วย 2 หลักสูตร ดังต่อไปนี้
history ku

คณะที่เปิดสอน

หลักสูตรในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในปัจจุบันประกอบด้วย 2 หลักสูตร ดังต่อไปนี้
history ku