คณะสิ่งแวดล้อม

 

คณะสิ่งแวดล้อม

2 ภาควิชา
วิชาการหลากหลาย สายงานกว้างขวาง จบไปไม่ตกงาน สิ่งแวดล้อม มก.
สัมผัสประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย ปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมนำความรู้ออกไปรับใช้สังคมด้วยความรับผิดชอบ

คณะสิ่งแวดล้อม

ผู้นำศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาวิจัย ผ่านกระบวนการประยุกต์และบูรณาการศาสตร์และศิลป์ที่มีความหลากหลายเพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ภาควิชา
หน่วยงานสนับสนุน

คณะสิ่งแวดล้อม

2 ภาควิชา
วิชาการหลากหลาย สายงานกว้างขวาง
จบไปไม่ตกงาน สิ่งแวดล้อม มก.
สัมผัสประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย ปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำความรู้ออกไปรับใช้สังคมด้วยความรับผิดชอบ

คณะสิ่งแวดล้อม

ผู้นำศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาวิจัย ผ่านกระบวนการประยุกต์และบูรณาการศาสตร์และศิลป์ที่มีความหลากหลายเพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ภาควิชา
หน่วยงานสนับสนุน

คณะสิ่งแวดล้อม

2 ภาควิชา
วิชาการหลากหลาย สายงานกว้างขวาง
จบไปไม่ตกงาน สิ่งแวดล้อม มก.
สัมผัสประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย ปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำความรู้ออกไปรับใช้สังคมด้วยความรับผิดชอบ

คณะสิ่งแวดล้อม

ผู้นำศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาวิจัย ผ่านกระบวนการประยุกต์และบูรณาการศาสตร์และศิลป์ที่มีความหลากหลายเพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ภาควิชา
หน่วยงานสนับสนุน

คณะสิ่งแวดล้อม

2 ภาควิชา
วิชาการหลากหลาย สายงานกว้างขวาง
จบไปไม่ตกงาน สิ่งแวดล้อม มก.
สัมผัสประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย ปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำความรู้ออกไปรับใช้สังคมด้วยความรับผิดชอบ

คณะสิ่งแวดล้อม

ผู้นำศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาวิจัย ผ่านกระบวนการประยุกต์และบูรณาการศาสตร์และศิลป์ที่มีความหลากหลายเพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ภาควิชา
หน่วยงานสนับสนุน