อาจารย์ มก. ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติเป็น อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 1. ศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี” 2. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 สาขาสังคมศาสตร์”

 

ประกาศเมื่อ: 31 สิงหาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์วิศวฯ เคมี ได้รับรางวัล

TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Award ประจำปี 2565

ปีพ.ศ. 2565
23 ธันวาคม 2565
38
0
นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับเหรียญเงิน Young Rising Stars of Science Award 2022

ในการแข่งขันโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีพ.ศ. 2565
9 ธันวาคม 2565
128
0