อาจารย์วิศวฯ เคมี ได้รับรางวัล

          อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัล TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Award ประจำปี 2565 จัดโดยสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์และมีผลงานดีเด่นในวิชาชีพวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ ได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดประเภท TIChE Award for Exceptional Contributions to Chemical Engineering: Academic Category ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้ผู้ที่สร้างผลงานเชิงบวกที่โดดเด่นต่อวิชาชีพวิศวกรรมเคมีหรือเคมีประยุกต์ สังคมวิศวกรรมเคมือุตสาหกรรมเคมี หรือเคมีประยุกต์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธี สายศรีหยุด ได้รับรางวัล TIChE Bronze Award for Chemical Engineering Innovation & Outstanding Achievement เป็นรางวัลที่มอบให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สร้างสรรค์นวัตกรรมโดดเด่นทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ อันเป็นที่ประจักษ์ในวงการอุตสาหกรรม และ/หรือสังคมในวงกว้าง
  • อาจารย์ ดร.พรรณทิศา ลิ้มแหลมทอง ได้รับรางวัล TIChE Award for Rising Star in Chemical Engineering Education เป็นรางวัลการสอนการอบรมบ่มเพาะในสาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์สำหรับอาจารย์และบุคคลากรทางวิชาการที่เกี่ยวข้องที่เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถและความทุ่มเทในการสอน และ/หรือการอบรมบ่มเพาะ
ประกาศเมื่อ: 23 ธันวาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับเหรียญเงิน Young Rising Stars of Science Award 2022

ในการแข่งขันโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีพ.ศ. 2565
9 ธันวาคม 2565
147
0
นิสิต ป.โท และอาจารย์วิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม

งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10

ปีพ.ศ. 2565
9 ธันวาคม 2565
43
0