อาจารย์-นิสิต วิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัล Best Paper Award

อาจารย์-นิสิต วิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัล Best Paper Award 
การประชุมนานาชาติ ICoME 2020

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

         อ.ดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์ และ น.ส.ณัชชา รัชภานุพัชร นิสิต ป.โท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัล Best Paper Award in Automotive, Aerospace and Marine Engineering (AME) จากผลงานเรื่อง A Comparative Study of Equivalent Circuit Models for a Li-ion Battery Pack of an Electric Tuk-Tuk ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 11th Thai Society of Mechanical Engineers, International Conference on Mechanical Engineering (ICoME 2020) จัดโดย สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี  

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

อัลบั้มภาพ :
ศุภสิทธิ์ (6).jpg
ศุภสิทธิ์ (5).jpg
ศุภสิทธิ์ (4).jpg
ศุภสิทธิ์ (3).jpg
ศุภสิทธิ์ (2).jpg
ศุภสิทธิ์ (1).jpg
ภูวนาถ (3).jpg
ประกาศเมื่อ: 14 ธันวาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์

ปีพ.ศ. 2563
28 ธันวาคม 2563
656
0
7 หน่วยงาน มก. ได้รับรางวัลโครงการสำนักงานสีเขียว

ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ปีพ.ศ. 2563
25 ธันวาคม 2563
1011
0
หุ่นยนต์โรยละอองยาฆ่าเชื้อโรคของ มก. ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยฯเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่

และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติโควิด-19

ปีพ.ศ. 2563
25 ธันวาคม 2563
592
0
คณาจารย์ นักวิจัย และอาจารย์อาคันตุกะ มก. TOP 2%

นักวิทยาศาสตร์ของโลก ที่มีผลงานตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิงสูงสุด

ปีพ.ศ. 2563
24 ธันวาคม 2563
998
0