คณาจารย์ นักวิจัย และอาจารย์อาคันตุกะ มก. TOP 2%

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 24 ธันวาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์

ปีพ.ศ. 2563
28 ธันวาคม 2563
651
0
7 หน่วยงาน มก. ได้รับรางวัลโครงการสำนักงานสีเขียว

ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ปีพ.ศ. 2563
25 ธันวาคม 2563
1006
0
หุ่นยนต์โรยละอองยาฆ่าเชื้อโรคของ มก. ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยฯเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่

และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติโควิด-19

ปีพ.ศ. 2563
25 ธันวาคม 2563
590
0
อาจารย์-นิสิต วิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัล Best Paper Award

ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICoME 2020

ปีพ.ศ. 2563
14 ธันวาคม 2563
871
0