นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2563

“นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2563”

รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์


          รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ได้รับเกียรติเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 46 (วทท46) ซึ่งจัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Embed :
ประกาศเมื่อ: 28 ธันวาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

7 หน่วยงาน มก. ได้รับรางวัลโครงการสำนักงานสีเขียว

ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ปีพ.ศ. 2563
25 ธันวาคม 2563
1010
0
หุ่นยนต์โรยละอองยาฆ่าเชื้อโรคของ มก. ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยฯเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่

และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติโควิด-19

ปีพ.ศ. 2563
25 ธันวาคม 2563
592
0
คณาจารย์ นักวิจัย และอาจารย์อาคันตุกะ มก. TOP 2%

นักวิทยาศาสตร์ของโลก ที่มีผลงานตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิงสูงสุด

ปีพ.ศ. 2563
24 ธันวาคม 2563
998
0
อาจารย์-นิสิต วิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัล Best Paper Award

ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICoME 2020

ปีพ.ศ. 2563
14 ธันวาคม 2563
874
0