นิสิตและอาจารย์ วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น Best Paper Award ครั้งที่ 27

          นายธนวัฒน์ บุณยะผลึก นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร พร้อมด้วย ผศ.ดร.อนุเผ่า อบแพทย์ และ ผศ.พท.ดร.สรวิศ สุภเวชย์ อาจารย์สาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น Best Paper Award ในสาขาสาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Engineering: INF) จากการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย เรื่อง การพัฒนาการติดตามความปลอดภัยของเขื่อนด้วยเทคโนโลยีอนุกรมเวลา InSAR (Development of Dam Safety Monitoring with InSAR Time Series Technology) ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ เชียงราย 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัลบั้มภาพ :
โยธาแห่งชาติ 3.jpg
โยธาแห่งชาติ 2.jpg
ประกาศเมื่อ: 8 กันยายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์วิศวฯ เคมี ได้รับรางวัล

TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Award ประจำปี 2565

ปีพ.ศ. 2565
23 ธันวาคม 2565
38
0
นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับเหรียญเงิน Young Rising Stars of Science Award 2022

ในการแข่งขันโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีพ.ศ. 2565
9 ธันวาคม 2565
128
0