ศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ศสพ.)

 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสนองงานในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการทำหน้าที่สนับสนุนและประสานงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จมาทรงเปิดศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และเปิดอาคารการเรียนรู้ ซึ่งได้รับพระราชทานนามอาคารว่า “อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ" เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2549 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

วิสัยทัศน์

พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ส่งเสริมความรู้สู่ผู้ด้อยโอกาส ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และองค์กรนานาชาติ สร้างโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารตามแนวโครงการพระราชดำริฯ

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พันธกิจ

  1. ทำการวิจัยและพัฒนาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ตามพื้นที่ในโครงการพระราชดำริฯ 5 ด้านในเชิงบูรณาการ ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านการอนุรักษ์วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาต้องคงไว้ซึ่งวิถีชีวิต วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงาม ใช้หลักการแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง และพัฒนายั่งยืน
  2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศที่อยู่ภายในโครงการตามแนวพระราชดำริฯ
  3. จัดทำฐานข้อมูลทางวิชาการและฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในพื้นที่เป้าหมายในโครงการพระราชดำริฯ คือ พื้นที่ที่อยู่ตามชายแดน พื้นที่ห่างไกลการคมนาคม พื้นที่ที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส

 

ติดต่อ
ศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900