KU Work & Learn from Home

          ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของคณะหรืออาจารย์ผู้สอนให้พิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้กับนิสิตตามความเหมาะสม เช่น จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ หรือ การมอบหมายงาน โดยไม่จำเป็นต้องมีการเข้าชั้นเรียน เพื่อลดการชุมนุมรวมกลุ่มของนิสิตแล้ว สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้จัดเตรียมเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการเรียนการสอน การสอบ การประชุม และกิจกรรมต่าง ๆ โดยหน่วยงานและผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์และความถนัด
          โดยทางสำนักบริการคอมพิวเตอร์ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดทำสื่อออนไลน์การใช้งานเครืองมือต่าง ๆ ไว้ด้วยแล้ว สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.ku.ac.th/wlh เมนูสื่อออนไลน์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 8 มิถุนายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอ โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษา

ทางด้านเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต

บางเขน
11 มิถุนายน 2564
101
1
ขอความร่วมมือดาวน์โหลด App ”CRACare”

ก่อนการมารับวัคซีน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

บางเขน
6 มิถุนายน 2564
18558
86
ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์ฉีดวัคซีนของ นิสิต มก.

และวิธีดาวน์โหลด/ติดตั้ง App ”CRACare”

บางเขน
6 มิถุนายน 2564
19165
59
ร่วมเป็นจิตอาสา หรือสมทบทุนให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

กับมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
4 มิถุนายน 2564
1131
3