มก. ให้การต้อนรับและหารือร่วมกับเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 10 ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ (Welcoming Remarks) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ประกอบด้วย ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ชิณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตต์โสภิณ มีระเกตุ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร ศาสตราจารย์ ดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับนายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ

          ก่อนเริ่มต้นการหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยและฟิลิปปินส์ นายตุลย์ ไตรโสรัส ให้ข้อมูลว่าความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฟิลิปปินส์ ริเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1949 ซึ่งวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2567 ที่จะถึงนี้ ถือเป็นวาระโอกาสครบรอบ 75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฟิลิปปินส์ จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ต่าง ๆ นับตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา อาทิ งาน Thailand-Philippines Street Food Festival On Rada Thailand Street ณ ถนน Rada Thailand Street วันเสาร์ที่ 7 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา เป็นต้น คณะผู้บริหารและคณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เช่นกัน อาทิ ความร่วมมือกับ Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) ความร่วมมือกับ University of the Philippines Los Banos (UPLB) เป็นต้น โดยปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนิสิตแลกเปลี่ยนชาวฟิลิปปินส์ เป็นจำนวนถึง 17 คน

          นายตุลย์ ไตรโสรัส ประสงค์ให้อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ มก. พิจารณาความร่วมมือในประเด็นที่เสนอ ได้แก่ (1) การจัดประชุมวิชาการโดยเชิญนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวิทยากรบรรยาย เนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฟิลิปปินส์ (2) ความร่วมมือด้านการเกษตร โดยริเริ่มที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนขยายไปยังหน่วยงานอื่น ๆ (3) การจัดกิจกรรมให้แก่หน่วยงานในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ศึกษาดูงานด้านการเกษตรในไทย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ เห็นควรวางแผนเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในเดือนสิงหาคม 2567 เพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม สุดท้าย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่นายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ก่อนผู้เข้าร่วมการหารือทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

อัลบั้มภาพ :
Philippines8.jpg
Philippines7.jpg
Philippines6.jpg
Philippines5.jpg
Philippines4.jpg
Philippines3.jpg
Philippines2.jpg
ประกาศเมื่อ: 22 เมษายน 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มก. หารือทางวิชาการร่วมกับ University of Science and Technology Beijing (USTB), China

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

บางเขน
17 พฤษภาคม 2567
210
0
The 6th SEARCA: The Leadership Development Program for Higher Education in Southeast Asia

(LDP-HEIs in SEA), 7-9 พฤษภาคม 2567

บางเขน
13 พฤษภาคม 2567
137
0
ผู้ใช้งาน VPN ที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดใบประกาศชุดใหม่

ขอให้ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ vpn.ku.ac.th

บางเขน
9 พฤษภาคม 2567
267
0
รับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ติดต่อรับเอกสารและยื่นความประสงค์ได้ถึง 13 พฤษภาคม 2567

บางเขน
30 เมษายน 2567
289
0