โครงการสานพลังศาสตร์เกษตรและพหุศาสตร์ เพื่อโรงพยาบาลในวาระครบรอบ 80 ปี มก.

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          ครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสานพลังศาสตร์เกษตรและพหุศาสตร์ เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งแรกของการรวมตัวกันของศิลปินวาดภาพที่มีชื่อเสียงของไทยและต่างประเทศ กับ โครงการสานพลังศาสตร์เกษตรและพหุศาสตร์ เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวาระครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย โดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติจากอาจารย์และศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งไทยและต่างประเทศจำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมโครงการสานพลังศาสตร์เกษตรและพหุศาสตร์ เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันศุกร์ที่ 12 - วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 ที่สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร และบ้านฝึกหัดนิสิตคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะที่สะท้อนภาพลักษณ์ที่งดงามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยอาจารย์และศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งไทยและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการบริการวิชาการด้านการเรียนการสอนทางศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาสุนทรียภาพให้กับชุมชนและสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการทางศิลปะระหว่างมหาวิทยาลัยและศิลปินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย กิจกรรมนำชมมหาวิทยาลัย กิจกรรมอบรมการวาดภาพระบายสีน้ำ กิจกรรมวาดภาพเหมือนผู้บริหาร การวาดภาพสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ กว่า 200 ผลงาน ซึ่งภาพวาดจากศิลปินและอาจารย์ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะนำมาจัดแสดงนิทรรศการศิลปะเพื่อประมูลภาพวาดนำเงินรายได้สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป

          สำหรับผู้แทนอาจารย์เครือข่ายทางด้านทัศนศิลป์จากสถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สาขาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัลบั้มภาพ :
card_80-11.jpg
card_80-10.jpg
card_80-9.jpg
card_80-8.jpg
card_80-7.jpg
card_80-6.jpg
card_80-5.jpg
card_80-4.jpg
card_80-3.jpg
card_80-2.jpg
card_80-1.jpg
ประกาศเมื่อ: 10 พฤษภาคม 2566