โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลอง 80 ปี


++   ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ 80 ปี มก.  ++  Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 


 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 


Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 


Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 


          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          ** กำหนดให้ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ 80 ปี ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 (เนื่องจากจะมีการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น) 
          ** ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          ** ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

Embed :
ประกาศเมื่อ: 31 พฤษภาคม 2565