มก. ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก University of Southern Queensland ประเทศออสเตรเลีย

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รองศาสตราจารย์ ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ (Welcoming Remarks) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ขาวประทีป รองหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ นางสาว ปฐมาภรณ์ อุ่นเรือน นักวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหาร Professor Ren Yi, Pro Vice-Chancellor (International) จาก University of Southern Queensland ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ

          โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ ได้กล่าวต้อนรับและยินดีในโอกาสพบปะหารืออีกครั้งหลังจากเมื่อ ปี ค.ศ. 2022 เพื่อดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัยและกิจกรรมต่างๆ ระหว่างกันต่อเนื่องต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัยต่างๆ กิจกรรมและโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา เช่น หลักสูตรร่วมปริญญาข้ามสถาบัน (Joint Degree Program) และหลักสูตรสองปริญญาข้ามสถาบัน (Double Degree Program) หลักสูตรระยะสั้น (Short Course) หลักสูตรการฝึกอบรม (Training Program) ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความสนใจร่วมกัน จากนั้น Professor Ren Yi, Pro Vice Chancellor (International) ได้กล่าวขอบคุณและรู้สึกมีความยินดีในการประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหารือการขยายกรอบความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน อาทิ การแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษา และดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ University of Southern Queensland ประเทศออสเตรเลีย ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ร่วมกันเมื่อปี พ.ศ. 2566 และการเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งนี้ จะได้หารือการพัฒนากิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันต่อไป โดยได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ การดำเนินการโครงการสำคัญๆต่างๆ ของ University of Southern Queensland ประเทศออสเตรเลีย อาทิ The Trailblazer Universities Program (Department of Education, Australian Government), DE-RISK South East Asia, iLAuNCH Project (Innovative Launch, Automation, Novel Materials, Communications, and Hypersonics Hub program)

          ทั้งสองฝ่ายได้หารือความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน จากนั้น ผู้บริหารคณะต่างๆ อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คณะสังคมศาสตร์ คณะเกษตร กำแพงแสน และ คณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวแนะนำตัวและให้ข้อมูลด้านความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งหลักสูตรต่างๆ ของคณะ ฯ ที่เปิดสอนและหลักสูตรนานาชาติ โดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พร้อมแสวงหาโอกาสในความร่วมมือระหว่างหลักสูตรและคณะ ร่วมกับ University of Southern Queensland ประเทศออสเตรเลีย ในกิจกรรมที่มีความสนใจร่วมกัน ทั้งในการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย การจัดประชุมนานาชาติ โครงการวิจัยด้านการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ โครงการด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภายใต้ทุนแผนโคลัมโบฉบับใหม่ (New Colombo Plan) เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการหารือในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนในประเทศออสเตรเลีย โดยการแนะนำจาก University of Southern Queensland นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในสาขาต่างๆ อาทิ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport science) สาขาการแพทย์ (Medicine) สาขาวิชาพลศึกษา (Physical Education) สาขาจิตวิทยา (Psychology) เป็นต้น โดย Professor Ren Yi, Pro Vice Chancellor (International) จาก University of Southern Queensland ประเทศออสเตรเลีย เสนอโอกาสในด้านทุนการศึกษาให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการทุน Australia for ASEAN Scholarship ซึ่งเป็นทุนรัฐบาลออสเตรเลีย และจะได้มีการประสานงานและติดตามความคืบหน้าอีกครั้ง ทั้งสองฝ่ายมีความพอใจกับการประชุมในวันนี้และสามารถพัฒนาไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันต่อไป

อัลบั้มภาพ :
usq3.jpg
usq2.jpg
usq1.jpg
ประกาศเมื่อ: 11 มีนาคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ปี 2567 รวมพลังชาวเกษตรศาสตร์ร่วมกันปลูกป่า 788 ไร่

เพิ่มการดูดซับ co2

บางเขน
18 เมษายน 2567
101
0
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ Exploring Deep Tech & Solving Deep Issue TECH PLANTER

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 12.30-14.30 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
18 เมษายน 2567
23
0
ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร

Asian Journal of Applied Economics (AJAE)

บางเขน
17 เมษายน 2567
53
0
มก. ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองการปกครองและวัฒนธรรม

แห่งสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย

บางเขน
9 เมษายน 2567
85
0