มก. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค ไม้กลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภพัชร์พิมล สิมลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางอชิรญา นูนึช กาแลนต์ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางหทัยทรรศ เสมชูโชติ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ

          H.E. Mr. Dhan Bahadur Oli (นายธัน บาฮาดูร์ โอลี) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทย และผู้แทนถาวรของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก (UNESCAP) และ Mr. Khaga Raj Pandeya (นายคาร์ก้า รัจ พานเดย์) เลขานุการเอก และผู้ช่วยผู้แทนถาวรของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก (UNESCAP) ในโอกาสการเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ วัตถุประสงค์ของการเยือนในครั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือความเป็นไปได้ของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

          ด้วยลักษณะทางภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียเช่นเดียวกัน ประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลจึงมีความสัมพันธ์อันดีร่วมกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน อ้างอิงจากรายงานของกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทย สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวชาวไทยผู้นับถือศาสนาพุทธจำนวนไม่น้อย ในส่วนของมก. เอง เคยให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทย พร้อมกับคณะทูตและอุปทูตจากประเทศต่าง ๆ อีก 6 ท่าน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในโอกาสหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการวิจัย

          ผู้บริหารและคณาจารย์มก. ทุกท่านได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาต่าง ๆ ภายใต้คณะของตนเอง เพื่อให้คณะผู้แทนฯพิจารณาขอบเขตของความเป็นไปได้ หลากหลายคณะมีหลักสูตรสำหรับนิสิตต่างชาติ หรือโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ ยังมีหลายคณะที่เคยมีความร่วมมือกับสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลโดยตรง อาทิ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่นิสิตชาวเนปาลให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เพื่อทำงานในห้องปฏิบัติการวิจัยทางอาหาร คณะมนุษยศาสตร์ ที่เคยจัดคอนเสิร์ตการกุศล ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล โดยวง Kasetsart University Wind Symphony (KU Wind) วงดนตรีเครื่องลมวงแรกของประเทศในระดับมหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่รับนิสิตชาวเนปาลเป็นจำนวนกว่า 10 รายแล้ว

          H.E. Mr. Dhan Bahadur Oli กล่าวว่าข้อมูลที่ได้รับเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และควรค่าแก่ความร่วมมือระหว่างไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เนื่องจากสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลให้ความสำคัญกับความรู้และการศึกษาเป็นอย่างมาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ได้เสนอช่วยจัดการประชุมหารือระหว่างผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจากประเทศต่าง ๆ ที่มีความร่วมมือกับสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในปีถัดไป เพื่อเป็นจุดเริ่มเต้นของความร่วมมือ ก่อนมอบของที่ระลึกแก่คณะผู้แทนฯ พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

อัลบั้มภาพ :
เนปาล8.jpg
เนปาล7.jpg
เนปาล6.jpg
เนปาล5.jpg
เนปาล4.jpg
เนปาล3.jpg
เนปาล2.jpg
เนปาล1.jpg
ประกาศเมื่อ: 22 มีนาคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ปี 2567 รวมพลังชาวเกษตรศาสตร์ร่วมกันปลูกป่า 788 ไร่

เพิ่มการดูดซับ co2

บางเขน
18 เมษายน 2567
100
0
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ Exploring Deep Tech & Solving Deep Issue TECH PLANTER

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 12.30-14.30 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
18 เมษายน 2567
22
0
ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร

Asian Journal of Applied Economics (AJAE)

บางเขน
17 เมษายน 2567
52
0
มก. ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองการปกครองและวัฒนธรรม

แห่งสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย

บางเขน
9 เมษายน 2567
85
0