มก. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษาจาก Moscow State University of Geodesy and Cartography (MIIGAiK) สหพันธรัฐรัสเซีย

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพและเขตพื้นที่สุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ (Welcoming Remarks) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ชิณศรี รองผู้อำนวยการ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.เทพไท ไชยทอง ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยจิต ประทีปะเสน คณะประมง รองศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ และรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ดร.ปรีห์ปราง ถนอมศักดิ์ชัย ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษาจาก Moscow State University of Geodesy and Cartography (MIIGAiK) สหพันธรัฐรัสเซีย จำนวน 14 ราย นำโดย Nadezhda Kamynina, Rector; Aleksei Karpukov, Vice-Rector; Svetlana Shvedova, Vice-Rector; Elena Smirnova, Press Secretary; Andrei Materukhin, Dean of the Faculty of Geoinformatics and Information Security; Tatiana Mashkova, Deputy Dean of Land Management Faculty; Andrey Kupriyanov, Head of the Applied Geodesy Department; และ Iuliia Niiazova, Head of the Rector’s Office ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ

          MIIGAiK ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1779 ถือเป็นมหาวิทยาลัยด้านภูมิมาตรศาสตร์และการทำแผนที่ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป Rusvuz Educational Center ระบุว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจาก MIIGAiK ส่วนใหญ่มักทำงานสำรวจพื้นที่ สืบเสาะแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ออกแบบแผนที่ รวมถึงวางโครงสร้างเมือง ถนน และสถานประกอบการอุตสาหกรรมในสหพันธรัฐรัสเซีย การเยือนในครั้งนี้ MIIGAiK มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมก. กับตนเอง และระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ โครงการวิจัยร่วม และโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน โดย MIIGAiK ได้จัดตั้งโครงการ “Time Capsule Anniversary Trip to the Future” เนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 245 ปีแห่งการสถาปนา MIIGAiK ข้อความจากเหล่านักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ จะถูกรวบรวมและนำใส่ในแคปซูล ส่งออกไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ และโคจรรอบโลก ผ่านประเทศต่าง ๆ ที่มีความร่วมมือกับสหพันธรัฐรัสเซีย

          ก่อนการหารือ ผู้เข้าร่วมการหารือทุกท่านร่วมยืนไว้อาลัยให้แก่เหยื่อเหตุการณ์ใน Crocus City Hall Concert Hall ในกรุงมอสโก จากนั้นคณะผู้บริหารและคณาจารย์มก. จึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึงโครงการความร่วมมือ อาทิ โครงการ Summer School ของคณะสังคมศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาชาวต่างชาติได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย และเรียนรู้การใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง กล่าวว่าทางคณะสังคมศาสตร์ยินดีพิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวรัสเซีย นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม ได้เสนอโครงการฝึกฝนด้านวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ โดยคณะผู้บริหาร MIIGAiK ยินดีเยือนภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในวันถัดไป (วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2567) เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับภาควิชา ภายหลังการหารือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ Rector Nadezhda Kamynina ก่อนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

อัลบั้มภาพ :
Moscow7.jpg
Moscow6.jpg
Moscow5.jpg
Moscow4.jpg
Moscow3.jpg
Moscow2.jpg
ประกาศเมื่อ: 29 มีนาคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ปี 2567 รวมพลังชาวเกษตรศาสตร์ร่วมกันปลูกป่า 788 ไร่

เพิ่มการดูดซับ co2

บางเขน
18 เมษายน 2567
100
0
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ Exploring Deep Tech & Solving Deep Issue TECH PLANTER

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 12.30-14.30 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
18 เมษายน 2567
22
0
ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร

Asian Journal of Applied Economics (AJAE)

บางเขน
17 เมษายน 2567
52
0
มก. ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองการปกครองและวัฒนธรรม

แห่งสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย

บางเขน
9 เมษายน 2567
85
0