มก. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Meijo University ประเทศญี่ปุ่น

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ (Welcoming Remarks) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภพัชร์พิมล สิมลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินภัทร ทิพโยภาส รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร. ชีวิน มัลลิกะมาลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสมน เพชรแสง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ นายรัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์ หัวหน้างานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการระดับโลก คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญาภรณ์ รัตนพงศ์ภิญโญ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ดร.พัชราพรรณ สุวรรณกูฏ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารจาก Meijo University ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Dr. Hirokazu Okamoto, Vice President of Meijo University; Mr. Kazuyori Aoyama, General Manager of Office of International Affairs; Mr. Jurai Hirata, International Exchange Coordinator of Office of International Affairs; และ Prof. Fumihiko Tsumura, Faculty of Foreign Studies ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ

          Meijo University ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1926 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชูบุ (Chubu Region) ประกอบไปด้วย 10 คณะ สำหรับนักศึกษากว่า 15,000 คน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเกษตร คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะมนุษยศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ผังเมือง คณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และคณะวิศวกรรมสารสนเทศ Meijo University มีความร่วมมือทางวิชาการกับมก. นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการดำเนินการวิจัยร่วมกันในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในปี ค.ศ.2018 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐสมน เพชรแสง ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก. ได้เดินทางไปดำเนินการวิจัยร่วม ณ Meijo University เป็นระยะเวลา 2 เดือน

          ในช่วงต้นของการหารือ คณะผู้บริหารและคณาจารย์มก. ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างคณะของตนเองกับ Meijo University หรือประเทศญี่ปุ่นในภาพรวม ในช่วงที่ผ่านมาและในปัจจุบัน อาทิ เมื่อปี ค.ศ. 2021 – 2023 สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. เคยรับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นจาก Meijo University จำนวน 2 ราย เพื่อเข้าร่วมโครงการ Global Internship Programme เป็นต้น จากนั้น ได้ร่วมหารือถึงความเป็นไปได้ของความร่วมมือในอนาคต Meijo University กล่าวว่าโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น 2 สัปดาห์ เป็นโครงการที่น่าสนใจ และน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับโครงการอื่น ๆ ถัดไป เนื่องจากนักศึกษาของ Meijo University จะได้มีโอกาสศึกษาดูงานบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทย และเรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตรต่าง ๆ ในทางกลับกัน นิสิตมก. เอง ก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น

          นอกจากนี้ Meijo University ยังสนใจโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรตำแหน่งบริหาร ระยะเวลาอย่างน้อย 4 – 6 สัปดาห์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล คณะผู้บริหารและคณาจารย์มก. เห็นสมควรริเริ่มความร่วมมือที่เสนอดังกล่าว เพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือเดิม ภายหลังการหารือ รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่คณะผู้บริหารจาก Meijo University ก่อนผู้เข้าร่วมการหารือทุกท่าน ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

อัลบั้มภาพ :
meijo4.jpg
meijo3.jpg
meijo2.jpg
meijo1.jpg
ประกาศเมื่อ: 15 มีนาคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ปี 2567 รวมพลังชาวเกษตรศาสตร์ร่วมกันปลูกป่า 788 ไร่

เพิ่มการดูดซับ co2

บางเขน
18 เมษายน 2567
100
0
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ Exploring Deep Tech & Solving Deep Issue TECH PLANTER

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 12.30-14.30 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
18 เมษายน 2567
22
0
ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร

Asian Journal of Applied Economics (AJAE)

บางเขน
17 เมษายน 2567
52
0
มก. ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองการปกครองและวัฒนธรรม

แห่งสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย

บางเขน
9 เมษายน 2567
85
0