ประกาศ มก. เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 25 สิงหาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ มก. เรื่อง การเปิดภาคการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน

และการสอบ ประจำปีการศึกษา 2564

บางเขน
15 มิถุนายน 2564
4946
5
ประกาศ มก. เรื่อง การเรียนการสอน และการสอบ หลักสูตรนานาชาติ และบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตศึกษา ภาคปลายปีการศึกษา 2563 และภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564

บางเขน
16 เมษายน 2564
1128
1
ประกาศ/มาตรการ มก.

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บางเขน

บางเขน
5 มิถุนายน 2563
65235
5