ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ “นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่”
 

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          วันที่ 11 มีนาคม 2567 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่( No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมถ่ายทอดการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว ผ่านระบบเครือข่ายนนทรี เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนสื่อต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากร และนิสิตได้แสดงพลังเจตนารมณ์และสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างเข้มแข็งในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยพร้อมเพรียงกัน

          ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่( No Gift Policy) ไม่ว่าจะเป็นก่อนปฏิบัติหน้าที่ ขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยขอให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่( No Gift Policy) รวมทั้งการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ตามขั้นตอน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความถูกต้องเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

          ทั้งนี้ การให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึกหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยม ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญ ( No Gift Policy) ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ข่าวจากสื่อมวลชน

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลั่นงดรับของขวัญจากการทำหน้าที่ โดย ไทยรัฐออนไลน์ <<  คลิก  >>
  • อธิการบดี ม.เกษตรฯ ประกาศ “นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่”  โดย PR KUNEWS  <<  คลิก  >>
  • อธิการบดี ม.เกษตรฯ ประกาศ “นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่”  โดย สยามรัฐ   <<  คลิก  >>
อัลบั้มภาพ :
abcefhjly136.jpg
dfmoprwxz124.jpg
ghpqsvxz2468.jpg
ประกาศเมื่อ: 8 มีนาคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 86 ปี

วันที่ 1 ส.ค. 2567

บางเขน
17 กรกฎาคม 2567
153
0
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวม 5 โรค และวัคซีนโรคไข้หัดแมว ฟรี

5-31 กรกฎาคม 2567 (หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด)

บางเขน
11 กรกฎาคม 2567
182
0
คณะผู้แทนจาก Chonnam National University (CNU) สาธารณรัฐเกาหลี เยือน มก.

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

บางเขน
10 กรกฎาคม 2567
171
0