อบรม สำหรับอาจารย์ มก. เรื่อง การเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง “การเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์”

 

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-13.00 น.
(ระบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex Meetings)

 
ลิงค์หลักหน้าโครงการ  
https://eduserv.ku.ac.th
 
ลิงค์หน้ารับสมัครออนไลน์
 
เอกสารโครงการและกำหนดการ

 

 

ประกาศเมื่อ: 8 กรกฎาคม 2564