สัมมนาวิชาการและนิทรรศการเสมือนจริง พระไตรปิฏกบาลีสู่สากล

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนาวิชาการและนิทรรศการเสมือนจริง “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล”

        เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) อีกทั้งการสดุดีพระเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์นั้นเพื่อเสนอพระนามเป็นบุคคลสำคัญของโลกขององค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติใน พ.ศ. 2566

 

        คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเสมือนจริง “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล” ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ จึงขออาราธนาพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ และขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษา นักธรรม เยาวชน ครูผู้สอนด้านพระพุทธศาสนา ตลอดจนบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

 

        สัมมนาวิชาการ “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล”

        - ชมผ่านเพจคณะมนุษยศาสตร์ : @Humanities.KasetsartU

        - ชมผ่านช่องทาง Youtube : Faculty of Humanities, Kasetsart University

.

        นิทรรศการเสมือนจริง “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล”

        - ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://rilc.ku.ac.th

        - ทุกท่านที่สอบผ่านการวัดความรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎกตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 50) จะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์ทางอีเมล์

        - สามารถดาวน์โหลดหนังสือ “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล”

        - สามารถรับฟังการสัมมนาย้อนหลังได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Embed :
ประกาศเมื่อ: 20 สิงหาคม 2564