งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ซึ่งได้ดำเนินการจัดต่อเนื่อง ติดต่อกันทุกปี ในปีนี้จัดขึ้น เป็นครั้งที่ 10 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 โดยการประชุมวิชาการระดับชาติ ในครั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มประชุมออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

  1. กลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and technology) ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science) ได้แก่ สาธารณสุขศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา
  3. กลุ่มบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Business Administration and Social Sciences) ได้แก่ บริหารธุรกิจ (การตลาด การเงิน การบัญชี   เศรษฐสาสตร์ การจัดการการโรงแรม) กฎหมาย ประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
  4. กลุ่มการศึกษา (Eeducation) ได้แก่ การบริหารการศึกษา จิตวิทยาการสอน หลักสูตรการสอน
  5. กลุ่มเกษตรและอาหาร (Agriculture and food) ได้แก่ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ทรัพยากรทางการเกษตร ประมง วนศาสตร์ คหกรรมศาสตร์

           โดยมุ่งเน้นการแสดงผลงานทางด้านการวิจัย ของศาสตร์แขนงต่างๆ ได้แก่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านเกษตรและอาหาร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ บริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ และด้านการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกประเทศ นอกจากนี้การประชุมวิชานี้ ได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ทางวิชาการแขนงต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์ความรู้ คาดหวังว่าโครงการประชุมวิชาการนี้จะเป็นโครงการนำร่องที่จะก้าวไปสู่การเติบโตทางการวิจัย และมีส่วนช่วยพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรแขนงต่างๆ ให้มีความก้าวไกลและเชื่อมโยงกันมากขึ้น รวมไปถึงมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่างๆ มากยิ่งขึ้น อันเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ นักวิจัย มหาวิทยาลัย และในระดับประเทศต่อไป

          สามารถดูรายละเอียด และส่งบทความเข้าร่วมได้ที่  https://conference.csc.ku.ac.th/

ประกาศเมื่อ: 23 สิงหาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การปลูกกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” รุ่นที่ 9

23 กรกฎาคม 2565

วิทยาเขตเฉลิมพะเกียรติ จังหวัดสกลนคร
11 กรกฎาคม 2565
560
0
อบรม การปลูกกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

9 ธันวาคม 2563

วิทยาเขตเฉลิมพะเกียรติ จังหวัดสกลนคร
3 ธันวาคม 2563
8932
0
เสวนา ”นำเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี”

1 ตุลาคม 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
21 กันยายน 2565
58
0
KU LANG เปิดรับสมัครเรียนคอร์สภาษาออนไซต์ รุ่นที่ 11

เริ่มเรียน 1 ตุลาคม - 18 ธันวาคม 2565

บางเขน
1 กันยายน 2565
196
0