ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการป่าไม้ประจำปี 2564 ในโอกาสครบรอบ 84 ปี

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการป่าไม้ประจำปี 2564 ในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะวนศาสตร์ มก. ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2564

https://conference.forest.ku.ac.th/

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


         คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และภาคประชาชน จัดประชุมทางวิชาการป่าไม้ ประจำปี 2564 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 84 ปี คณะวนศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดจากผลงานวิจัย การศึกษาค้นคว้า และแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นเวทีให้นิสิตได้แสดงผลงานทางวิชาการ และแสดงความคิดเห็นด้านทรัพยากรป่า เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และยังเป็นการสร้างเครือข่ายด้านทรัพยากรป่าไม้ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

         การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี 2564 จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด 84 ปี วิชาการป่าไม้เพื่อปวงชน ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2564 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประกอบด้วย

         การบรรยายพิเศษ 2 เรื่อง ได้แก่ “การป่าไม้เพื่อปวงชน” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่อง “วนวัฒนวิทยา : การปลูกไม้ป่าวิถีใหม่ไปด้วยกัน”

         เสวนาวิชาการ 5 เรื่อง ได้แก่ “ป่าไม้ไทยกับการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ” “ชุมชนไม้มีค่าและป่าเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” “วนวัฒนวิทยากับการแก้ปัญหาที่ดินรกร้างว่างเปล่า” “ชวนคุยชวนคิด : มุมมองและทัศนะต่อป่าชุมชนในบริบทใหม่” และ “การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2”

         นอกจากนี้ยังมี การประกวดและนำเสนอผลงานวิชาการ (บรรยาย, โปสเตอร์) และการอภิปราย

         ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการป่าไม้ประจำปี 2564 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ www.conference.forest.ku.ac.th

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจินตนา กลิ่นหวล ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ โทรศัพท์ 0 2561 4761 ต่อ 1501-1503

ประกาศเมื่อ: 26 เมษายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สัมมนา รวมพลัง สร้างสรรค์งาน เพื่อพัฒนา มก.

28 กันยายน 2564

บางเขน
8 กันยายน 2564
70
0
อบรม การประเมินตามสภาพจริง แนวทางที่สอดคล้องกับรูปแบบการสอน

ในยุควิถีใหม่ วันที่ 10 กันยายน 2564

บางเขน
24 สิงหาคม 2564
144
0
สัมมนาออนไลน์ เรื่อง เสริมภูมิให้ร่างกาย ปรับใจให้อยู่กับโควิด

เนื่องในวันสถาปนาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 21 สิงหาคม 2564

บางเขน
19 สิงหาคม 2564
126
0