สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 20 กันยายน 2504 เพื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร และผลการวิจัย
สู่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

https://radio.ku.ac.th/

ในขณะเดียวกันก็เป็นการฝึกนิสิต
ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง

ปัจจุบัน สถานีวิทยุ ม.ก. ออกอากาศด้วยกำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ (เชียงใหม่ 5 กิโลวัตต์) โดยถ่ายทอด สัญญาณผ่านดาวเทียม "ไทยคม 1" ในระบบ เอ.เอ็ม.สเตริโอ อยู่ 4 สถานีด้วยกันคือ

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • สถานีวิทยุ  ม.ก.  บางเขน  ที่ความถี่  1,107  กิโลเฮิตซ์
  • สถานีวิทยุ  ม.ก.  เชียงใหม่  ที่ความถี่  612  กิโลเฮิตซ์
  • สถานีวิทยุ  ม.ก.  ขอนแก่น  ที่ความถี่  1,314  กิโลเฮิตซ์
  • สถานีวิทยุ  ม.ก.  สงขลา  ที่ความถี่  1,269  กิโลเฮิตซ์
    ออกอากาศผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ (http://radio.ku.ac.th)
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900