สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Kasetsart University
Institute for Advanced Studies, (KUIAS)

 kuias.ku.ac.th/

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ด้านเกษตร อาหาร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

พันธกิจ

  • พัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่มีคุณภาพระดับโลก (World Class University) ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยี
  • พัฒนาศูนย์วิจัยแห่งชาติ (National Research Center) ที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการเกษตร อาหาร ทรัพยากร และเทคโนโลยี
  • สร้างทรัพยากรบุคคลระดับสูงให้กับประเทศ และพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับสูงด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีในภูมิภาค (Regional Education Hub)
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับผิดชอบการดำเนินโครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ในแต่ละศูนย์ฯ ประกอบด้วยศูนย์วิจัย และ/หรือ หน่วยวิจัยเฉพาะทาง ซึ่ง ดำเนินงานในลักษณะทีมนักวิจัยร่วมระหว่างหน่วยงาน (Inter-Department /Inter-Faculty) และใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพยากรบุคคล ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย มีระบบบัณฑิตผู้ช่วยวิจัย (Graduate Research Assistantship) และระบบ นักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Research Fellowship) รวมทั้งนักวิจัยผู้ช่วย (Research Associate) เป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก โดยมีระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสมและ มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดผลประโยชน์โดยรวมต่อประเทศและประชาชน ทั้งทางเศรษฐ กิจสังคมและชุมชน นอกจากนี้ยังคำนึงถึงการสร้างสรรค์ผลงานอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินการที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและสังคม สร้างผลตอบแทนที่เพียงพอ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสามารถสร้างผลงานเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ก่อให้เกิดการสร้างงานและการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ ตามที่สังคมต้องการได้

ติดต่อ
สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50  ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900