คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

8 ภาควิชา
บูรณาการศาสตร์ทางสังคมเพื่อสร้างความเป็น เลิศทางวิชาการ และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มุ่งเน้นสร้างการบูรณาการศาสตร์ทางสังคมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยเปิดสอน ใน 6 ภาควิชา คือ จิตวิทยา นิติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สาขาภาควิชา

ข้อมูลการติดต่อ

โทร. 0-2561-3480,0-2561-3484 เว็บไซต์. https://soc.ku.ac.th/ เฟสบุ๊ค. https://www.facebook.com/kusocialsciences/ Youtube. https://www.youtube.com/channel/UC1IumC1bdgJdrCwToMhVydw