คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

2 ภาควิชา
Farm for Food Security

สร้างทักษะ

ที่แตกต่างจาก
หลักสูตรทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตรทั่วไป
ที่แตกต่างจากหลักสูตร
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรทั่วไป

"จากฟาร์มสู่ความมั่นคงทางอาหาร" สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรมขั้นสูงด้านการเกษตรและอาหารครบวงจร สร้างคนด้านเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพสูง เพื่อพัฒนาประเทศด้วยคุณภาพ คุณธรรม เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

ภาควิชา
  • ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร
  • ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
  • สำนักงานเลขานุการ

ข้อมูลการติดต่อ

เว็บไซต์. fna.csc.ku.ac.th/ เฟสบุ๊ค. www.facebook.com/NRAI.CSC.KU/ Line. nraiku, Twitter: cscnrai Instragram. nrai.ku โทร. 042-725036 E-mail. nraikucsc@gmail.com