คณะวนศาสตร์

คณะวนศาสตร์

6 ภาควิชา
ร่วมสร้างสรรค์ศาสตร์ด้านการป่าไม้เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
อย่างยั่งยืน

คณะวนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะหนึ่งเดียวในไทยที่จัดการเรียนการสอนด้านการป่าไม้ที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ครบถ้วนทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมถึงสร้างสรรค์องค์ความรู้ผ่านการวิจัยและให้บริการทางด้านวิชาการแก่สังคมที่ครบถ้วน ในด้านการจัดการป่าไม้ ชีววิทยาป่าไม้ วิศวกรรมป่าไม้ วนวัฒนวิทยา วนผลิตภัณฑ์ และอนุรักษวิทยา

ภาควิชา
โครงการ
หน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อ

โทร. 02-579-0170 โทรสาร. 02-561-4246 เว็บไซต์. https://forest.ku.ac.th เฟสบุ๊ค. https://www.facebook.com/forestku อีเมล. info.kuff@ku.ac.th