คณะศึกษาศาสตร์

 

คณะศึกษาศาสตร์

6 ภาควิชา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นสถาบันแห่งการคิด

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนิสิต ส่งเสริมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการคิด และ
การบริการวิชาการเชิงรุกเกี่ยวกับการพัฒนาการคิด และศาสตร์ทางการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

ภาควิชา
หน่วยงาน
 
 
 
โครงการภาคพิเศษ
 • โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
 • โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 • โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาพลศึกษา
 • โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
 • โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
 • โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
 • โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
 • โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
 • โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
 • โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ข้อมูลการติดต่อ

โทร : 0-2942-8200 โทรสาร : 0-2942-8276 เว็บไซต์ คณะศึกษาศาสตร์ : edu.ku.ac.th เว็บไซต์ โครงการภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1-109 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน : gradregis.edu.ku.ac.th เฟสบุ๊ค คณะศึกษาศาสตร์ EduKUTh เฟสบุ๊ค คณะศึกษาศาสตร์ ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ GradEduKU Youtube. EDU-KU chanel IG : pr_eduku