คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

3 ภาควิชา
คณะเศรษฐศาสตร์ เป็น Green Faculty
มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการกินดีอยู่ดีของชาติ

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มีความโดดเด่นในความหลากหลายของสาขาวิชา ทั้งหลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษและนานาชาติ ในระดับปริญญาตรี โท เอก

ภาควิชา
หน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อ

โทร. 0-2579-1544, 0-2579-2019, 0-2579-2044, 0-2579-2166, 0-2579-2187, 0-2579-9579, 0-2562-0220 โทรศัพท์ภายใน. 1536, 1538, 1736, 1737, 1739 โทรสาร. ต่อ 5718, 5202, 02-579-2147 ห้องสำนักงานคณบดี. ต่อ 5702, 5703 เว็บไซต์. https://eco.ku.ac.th เฟสบุ๊ค ข่าวสาร. https://www.facebook.com/Econnews_KU-380010145432918/ เฟสบุ๊ค งานบริการการศึกษา. https://www.facebook.com/essecoku/ Youtube. https://www.youtube.com/channel/UCLpQefz6c0cwBYgQchsxEeA