คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

สถาปัตยกรรมศาสตร์

3 ภาควิชา

 

สถาปัตย์เกษตรฯ เชื่อมั่นในการออกแบบและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นที่ยอมรับในการเป็นคณะที่นำองค์ความรู้ด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างไปสู่การปฏิบัติวิชาชีพได้จริง ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งสู่สังคมอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาควิชา
หน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อ

โทร. 0-2942-8960 ต่อ 0 เว็บไซต์. http://arch.ku.ac.th/
เฟสบุ๊ค. คลิกที่นี่

สถาปัตยกรรมศาสตร์

3 ภาควิชา
สถาปัตย์เกษตรฯ เชื่อมั่นในการออกแบบและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นที่ยอมรับในการเป็นคณะที่นำองค์ความรู้ด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างไปสู่การปฏิบัติวิชาชีพได้จริง ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งสู่สังคมอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาควิชา
หน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อ

โทร. 0-2942-8960 ต่อ 0 เว็บไซต์. http://arch.ku.ac.th/
เฟสบุ๊ค. https://www.facebook.com/GreenAKU

สถาปัตยกรรมศาสตร์

3 ภาควิชา
สถาปัตย์เกษตรฯ เชื่อมั่นในการออกแบบและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นที่ยอมรับในการเป็นคณะที่นำองค์ความรู้ด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างไปสู่การปฏิบัติวิชาชีพได้จริง ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งสู่สังคมอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน
หน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อ

โทร. 0-2942-8960 ต่อ 0 เว็บไซต์. http://arch.ku.ac.th/
เฟสบุ๊ค. https://www.facebook.com/GreenAKU

สถาปัตยกรรมศาสตร์

3 ภาควิชา
สถาปัตย์เกษตรฯ เชื่อมั่นในการออกแบบและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นที่ยอมรับในการเป็นคณะที่นำองค์ความรู้ด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างไปสู่การปฏิบัติวิชาชีพได้จริง ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งสู่สังคมอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาควิชา
หน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อ

โทร. 0-2942-8960 ต่อ 0 เว็บไซต์. https://arch.ku.ac.th/
เฟสบุ๊ค. https://www.facebook.com/GreenAKU