หลักสูตรทั้งหมดในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมอาคาร Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      

หลักสูตรปริญญาโท

 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมอาคาร Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

หลักสูตรปริญญาเอก

 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์