ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

ความเป็นมา

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จัดตั้งในปี พ.ศ. 2543 เพื่อบูรณาการวิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์เกษตร ต่อการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศไทย ในรูปแบบของเครือข่ายวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย (Inter-University Consortium) ร่วมปฏิบัติพันธกิจเดียวกัน โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันแกนนำ

วิสัยทัศน์

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คือศูนย์แห่งการบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีชีวภาพ กับ วิทยาศาสตร์เกษตรของประเทศไทย ทำหน้าที่ยกระดับความสามารถของระบบเกษตรกรรมไทยให้ยั่งยืน แข่งขันได้

พันธกิจ

  1. สร้างงานวิจัยที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ ควบคู่กับการแสวงหาและคัดเลือกวิทยาการที่เหมาะสม เพื่อผดุงความยั่งยืนของระบบเกษตรกรรมไทย โดยใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผสมผสานกับทุนทางปัญญาของประชาคมวิทยาศาสตร์เกษตร และชุมชนเกษตรกรรม

  2. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีทักษะ ความอดทนและปัญญา ที่จะสร้างผลงานเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับแวดวงวิชาการ และมีสำนึกต่อสาธารณะที่จะใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ ต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และมนุษยชาติ

  3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาวิจัย และบริการ ระหว่างสถาบันทางวิชาการกับองค์กรภาคผลิต โดยให้มีการสื่อสารประชาคมวิชาการ และผู้มีส่วนร่วมภารกิจเกษตรกรรม ให้บริการความรู้ที่เหมาะสมแก่สถาบันวิชาการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันเกษตรกร เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 

 
 
 

วัตถุประสงค์และทิศทางการวิจัย

  1. เป็นศูนย์การบริหารเครือข่าย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  2. ประสานการพัฒนา และสร้างความเป็นเอกภาพ ของโครงการวิจัยและบริการด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศฯ

  3. เป็นศูนย์กลางประสานงานการพัฒนาความเชื่อมต่อ และ/หรือบูรณาการงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กับ วิทยาการเกษตรศาสตร์สาขาอื่นๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การประกันความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเกษตร จรรโลงความยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

  4. เป็นศูนย์รวมบุคลากร ทรัพยากรกายภาพ และงบอุดหนุนเพื่อการวิจัย การบริการ และการบัณฑิตศึกษา ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและสาขาวิชาการสนับสนุน ร่วมกับหน่วยงานเอกชนและภาครัฐ ตลอดจนหน่วยงานต่างประเทศ ในการดำเนินกิจกรรมบัณฑิตศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และบริการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 
 

ติดต่อ
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140