สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีฐานะเป็นส่วนงานรองรับภารกิจของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาเพื่อรองรับการเป็นส่วนงานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเชื่อถือได้

หน่วยงานอื่น ๆ

  • งานประชุม
  • งานประสาน ติดตาม และประเมินผล
  • งานบริหารและธุรการ
 
 
 

 

พันธกิจของหน่วยงาน

  1. สามารถรองรับและอำนวยการให้สภามหาวิทยาลัยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

  2. ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยและการสรรหาอธิการบดีและผู้บริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัย อย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

  3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

 

 
 
 

ติดต่อ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900