สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนทุกช่วงวัย

https://llldo.ku.ac.th/
 

เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้

ด้านศาสตร์ของแผ่นดิน ด้วยการฝึกอบรมและสัมมนาในรูปแบบทั้งในสถานที่ นอกสถานที่และระบบออนไลน์ การให้บริการสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม ประชุมและสัมมนาที่มีความพร้อมทุกด้าน และการให้บริการออกแบบ และผลิตสื่อดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“องค์กรผู้นำศาสตร์แผ่นดิน
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต"

"

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่าย

  • ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป
  • ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม
  • ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม
  • ฝ่ายฝึกอบรม
  • ฝ่ายโรงพิมพ์
  • ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ
สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900