สำนักบริหารการศึกษา

สำนักบริหารการศึกษา

https://registrar.ku.ac.th/
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นศูนย์กลางในการประสานงานทางวิชาการและให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับชาติ

เป็นศูนย์กลางข้อมูลทางการศึกษาเกี่ยวกับการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน งานทะเบียนและประมวลผล และข้อมูลที่เกี่ยวกับนิสิตทุกประเภททุกโครงการของมหาวิทยาลัย เพื่อสามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการบริหารและพัฒนางานวิชาการ ของมหาวิทยาลัย

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

พันธกิจ

 1. ประสานงานและบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนชองมหาวิทยาลัย
 2. แสวงหา รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
 3. บริการนิสิต อาจารย์ บุคลากรและหน่วยงานในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 4. เป็นแหล่งสารสนเทศด้านวิชาการและข้อมูลทางการศึกษา
 5. ประสานความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายด้านการบริการให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในระดับชาติและนานาชาติ

 

ฝ่าย

 • สำนักงานเลขานุการ
  • งานบริหารและธุรการ
  • งานแผน การคลัง และพัสดุ
 • ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา
 • ฝ่ายทะเบียนและบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ
  • งานทะเบียน
  • งานบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ
 • ฝ่ายบริการการเรียนการสอน
  • งานบริการการเรียนการสอน
   และการสอบ
  • งานพัฒนาการรับเข้าศึกษา
 • ฝ่ายมาตราฐานการศึกษา
  • งานพัฒนาหลักสูตร
  • งานรับรองหลักสูตรและคุณวุฒิ
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี
  • งานส่งเสริม
   และพัฒนาทางวิชาการ
  • งานพัฒนาเทคโนโลยี
   และระบบสารสนเทศการศึกษา
 • ฝ่ายการศึกษานานาชาติ
  • งานบริการนิสิตนานาชาติ
 • ฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป
  • งานบริการวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อ
สำนักบริหารการศึกษา

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900