เลื่อนการประกาศผล การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 80 ปี มก. 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          เลื่อนการประกาศผล การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 80 ปี มก.  เนื่องจากมีผลงานส่งเข้าประกวดแข่งขันการออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในงาน “เฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เป็นจำนวนมาก คณะกรรมการจัดโครงการประกวด ฯ จึงขอเลื่อนการประกาศผลการประกวดออกไปจากเดิม วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และจะประกาศผลให้ทราบทาง เว็บไซต์ www.ku.ac.th/ku80 ต่อไป
          คณะกรรมการจัดโครงการประกวด ฯ ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมา ณ โอกาสนี้

ประกาศเมื่อ: 31 กรกฎาคม 2565